Cosul meu (0)
Diana Logo

 

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE (TCGV)
 
Articolul 1 - SCOPUL

Termenii și condițiile generale de vânzare (în cele ce urmează TCGV) se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către Bijuteria Diana, prin intermediul magazinului virtual www.bijuteriadiana.com către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.
 
Articolul 2 – DEFINIȚII

În acest TCGV, următorii termeni vor însemna:
Cumpărător: persoană, firmă, companii sau altă entitate juridica care emite o Comandă.
Vânzător: Maghiar Raul Aurelian I.I., având sediul social în mun. Oradea, str. Octavian Goga nr. 9, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. F05/2123/2011, CUI RO 29312469.
Bunuri și Servicii: orice produs (bijuterie) sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă sau privitoare în alt mod la acestea care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.
Comandă: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.
Contract: o comandă confirmată de către Vânzător.
Drepturi de proprietate intelectuală: toate drepturile materiale, cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrare și înregistrări ale numelui de domeniu.
Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în comandă.
 
Articolul 3 - DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.
Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:
1.    Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice;
2.    Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul).
Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.
 
Articolul 4 - VALABILITATE

Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de catre Vânzător sau un furnizor al acestuia.
 
Articolul 5 - EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI

5.1. Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulate în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului.
5.2. Informațiile prezentate pe site-ul Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o notificare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă Vânzătorul face eforturi pentru a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat.
5.3. În cazul în care a fost comandat un produs care a devenit între timp indisponibil, Cumpărătorul va fi contactat telefonic de către un reprezentant al Bijuteriei Diana, care îl va informa cu privire la indisponibilitatea produsului. Reprezentantul nostru va încerca să îi ofere alte variante pentru produsul produsul respectiv, cu o valoare similară.
5.4. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite, fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Articolul 6 - CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.
 
Articolul 7 - DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau nu va face publice (pe internet sau media), niciuna dintre informările primite de la Vânzător. De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice, sunt mărci înregistrate în proprietatea Bijuteriei Diana și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.
 
Articolul 8 - TERMENE PENALITĂȚI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimate de finalizare a Comenzii. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea Vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.
În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturare sau livrare a produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.
 
Articolul 9 - FACTURARE - PLĂȚI

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. Contractul de vânzare-cumpărare se consideră încheiat potrivit dispozițiilor legale în vigoare și produce efecte din momentul emiterii facturii fiscale.

Articolul 10 - RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

10.1. Livrare - Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem door-to-door către Cumpărător și asigură în termen de 72 ore sau în mod exceptional 120 ore de la trecerea Comenzii în status Livrare, status care poate fi consultat în contul personal creat de Cumpărător pe site. În condiții excepționale (meteorologice, starea drumurilor, accidente, etc.), Vânzătorul va informa Cumpărătorul despre întârzierea survenită și va furniza un termen estimat de livrare.
10.2. Transport – Ambalare – În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern (FanCurier) cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor pe teritoriul României. În cazul mărfurilor deteriorare, deficiențelor cantitative și/sau calitative, acestea vor fi înlocuite și/sau completate corespunzător.

Articolul 11 - ACCEPTARE

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Bunurile livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor, Vânzătorul va aduce la conformitate Bunurile și Serviciile în termen maxim egal cu termenul de execuție a Comenzii - menționat în pagina de descriere a produsului, fără a imputa Cumpărătorului eventuale costuri legate de aceste operațiuni.
 
Articolul 12 - GARANȚII

Produsele din aur se vor preda marcate cu marca de garanție proprie BHDI și titlul aliajului din aur 585‰ sau 750‰. De asemenea, mărfurile vor fi însoțite de factură, certificatul de calitate emis de către Bijuteria Diana, precum și alte documente cerute de legislația în vigoare. Pe lângă orice alte garanții prevăzute de legile aplicabile și detaliate în Certificatul de Garanție emis de către Vânzător, acesta garantează Cumpărătorul împotriva oricărei non conformități care poate afecta întregile sau o parte a Bunurilor și Serviciilor, cu excepția uzurii normale.
 
Articolul 13 - TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la momentul livrării acestora către Cumpărător în locația indicată în Comandă și la încasarea integrală a contravalorii acestora (înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate la sediul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora. Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil de conținutul coletelor expediate decât dacă există un document încheiat de către Cumpărător și reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.
 
Articolul 14 - RESPECTAREA LEGILOR ȘI STANDARDELOR

Vânzătorul va respecta toate legile, reglementările și ordonanțele aplicabile la realizările sale contractuale, inclusiv fără limitare la: fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor și Serviciilor și aplicabile la sănătate, securitate, mediu.
 
Articolul 15 – RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor. Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicate în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

 
Articolul 16 - ÎNCĂLCARE - TERMINARE

Dacă Vânzătorul nu execută obligațiile sale, Cumpărătorul va notifica Vânzatorul asupra acestei neîndepliniri. Un plan de acțiune va fi validat între Părți în termen de 3 zile lucrătoare de la notificare. Cumpărătorul poate să anuleze o Comandă, doar înainte ca aceasta să intre în programarea de produție/subcontractare. În caz contrar, comanda va face obiectul Returnării bunurilor, menționat pe site-ul Vânzătorului.
 
Articolul 17 - FORȚA MAJORĂ

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Articolul 18 – DECLARAȚIA DE CONFORMITATE


Potrivit art. 5 din H.G. nr 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, Bijuteria Diana declară pe propria răspundere că asigură și garantează faptul că produsele și/sau serviciile prezentate pe acest site spre cumpărare, nu pun în pericol viața, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului și sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale în domeniu.

 
Articolul 19 - LEGEA APLICABILĂ - JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Orice litigii născute din interpretarea și executarea acestui contract se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe această cale se va apela la instanțele judecătorești competente de la sediul Vânzătorului.
 
Articolul 20 – DISPOZIȚII FINALE

Dacă una sau mai multe prevederi ale prezentelor TCGV sunt în conflict cu oricare cerință legal aplicabilă, acele prevederi nu vor fi aplicate și Părțile se vor strădui împreuna să convină asupra unor noi prevederi care să respecte spiritul prevederilor inițiale.
Părțile în contract vor fi considerate contractanți independenți și niciuneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părți. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.

 

Newsletter

Diamond Ring

Cauti o bijuterie anume?

Daca sunteti in cautarea unei bijuterii anume ne puteti contacta pentru o oferta personalizata.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Cannot load module 'memcached' because required module 'igbinary' is not loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: